Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
มิโกะ หญิงสาวพรมจรรย์ในชุดขาวแดง ผู้ปกปักษ์รักษาวัฒนธรรม!!

ตามวิถีแห่งชินโต วิถีชีวิตของคนญี่ปุ่น


ชินโต
เป็นศาสนาหรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาตราบจนทุกวันนี้ เนื่องจากว่า ชินโต ไม่มีองค์ประกอบที่จำเป็นของศาสนา อาทิ คำสอน คัมภีรรี ่องค์กร หรือนักบวช หากพูดถึง ชินโต โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว จะหมายถึง "พระเจ้าในความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาที่มีรากฐานมาจากจิตวิญญาณและมีการพัฒนารูปแบบขึ้นมา" ชินโตไม่เป็นความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า จิตวิญญาณ หรือพิธีกรรมที่สือบทอดกันมาเท่านั้น แต่ชินโตยังหมายรวมถึง ภูมิปัญญามากมายในการดำรงชีวิติและวิธีคิดที่ได้สืบถอดกันมาของคนญี่ปุ่น

คนญี่ปุ่นสมัยนี้ อาจจะบอกว่าชีวิตประจำวันของตัวเองไม่เกี่ยวของกับชินโต แต่พวกเขาก็ยังไปวัดในวันปีไหม่ ร่วมงานเทศกาลของศาลเจ้า ขอพรเพื่อให้สอบผ่าน พาเด็กไปศาลเจ้าในเทศกาล หรือแม้แต่พิธีแต่งงานก็ยังนิยมแต่งานตามแบบชินโต

เดิมทีชินโตมีรากฐานมาจากการบูชาเทพเจ้าที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของญี่ปุ่น ได้แก่เทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพเจ้าแห่งดิน เทพเจ้าบรรพบุรุษ บางครั้งก็เรียกกว่า อุจิงะมิ (เทพเจ้าผู้คุ้มครองดูแลรักษาบ้านหรือเผ่า) เทพเจ้าแห่งงานพิธีกรรมมีมากมายหลายประเภท เรียกว่า ยะโอะโยะโรซึ โนะ คะมิ

ชินโตในระยะแรกนั้น ไม่มีการสร้างศาลเจ้า จนถึงศตวรรษที่ 3 , 4 เมื่อรัฐบาลยามาโตะ รวบรวมญี่ปุ่น จัดตั้งเป็นประเทศได้แล้ว จึงมีการสร้างศาลเจ้า และทำให้ชินโตถูกแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ อะมะทสึ-คามิ (เทพเจ้าแห่งรัฐบาลยะมะโตะ มีจักรพรรดิ์เป็นสาวกสูงสุดและมีฐานะเหนือกว่าโคะคุทสึ-คามิ) และ โคะคุทสึ-คามิ (เทพเจ้าทั่วไป) ซึ่งความเกี่ยวของระหว่างเทพนิยายต่าง ๆ นั้น ได้ถูกรวบรวมไว้ใน ไคะจิคิ และ นิฮนโชขิ

คำสอนอันแรกของชินโตได้ปรากฎขึ้นในกลางสมัยเฮอัน คือ ฮนจิสุยจะขุ ที่ได้ผนวกเอาคำสอนของนิกาย เทนได และนิกาย ชินเง็น เข้าไว้ด้วยกัน มีการรวมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ากับเทพเจ้าที่มีมาตั้งแต่ สม้ยเฮฮันมาแยกเป็นทฤษฎี ให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าเป็นหลัก และเทพเจ้าเป็นรอง โดยกล่าวว่า เทพเจ้าต่าง ๆ ในญี่ปุ่นล้วนเป็นปางหนึ่งของพระพุทธเจ้า หรือพระอรหันต์ที่เสด็จลงมาโปรดนั่นเอง จากสมัยกลางถึงสมัยไหม่ กลุ่มนิกาย ช่น อิเสะ (Ise) , โยชิดะ(Yoshida) , ฟุคโค(Fukkou) ได้สร้างทฤษฎีที่เน้นความเป็นอิสระของชินโต เมื่อเข้าสู่สมัยเมจิ ได้มีการทำให้คำสอนกับพิธีกรรมของศาลเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยยึดถึอพิธีกรรมของพระราชวงศ์เป็นหลัก นักบวชของชินโต มีหน้าที่ปฏิบัติพิธีกรรมเท่านั้น ส่วนประชาชนทุกคนถือเป็นสาวก กลายเป็น คกคะชินโต (Kokka Shintou หรือ ชินโตที่เป็นของรัฐ)

ในชินโตนั้น มีกลุ่มนิกายมากมายหลายร้อยกลุ่ม อาทิ คนโคเคียว (Kokkoukyou), โอโมะโตะเคียว (Oomotokyou), มิโซงิเคียว (Mizogikyou)

ชินโตในระดับท้องถิ่น คือ การนับถือเทพเจ้าแห่งท้องทุ่ง เทพแห่งเตา หรือเทพเจ้าริมทางของผู้คน และครอบครัวซึ่งจะเกี่ยวโยงกับขนบธรรมเนียมการดำเนินชีวิตของมนุษย์และในทุกวันนี้ก็ยังคงหลงเหลืออยู่ตามชนบท


---------------------------------------------------------------------------------

เทพนิยายของญี่ปุ่น
---------------------------------------------------------------------------------
เทพนิยายญี่ปุ่น ปกติจะหมายถึง เรื่องเล่าของเทพเจ้าต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในส่วนต้นของบันทึกโบราณ โคะจิคิ อันเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดที่หลงเหลือมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 3 เล่ม เล่มแรก เป็นเรื่องราวความเกี่ยวโยงทางสายเลือดของเทพเจ้า เล่มที่ 2 เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิ์จิมมุ จนถึงสมัยของจักรพรรดิโอจิน และเล่มที่ 3 เป็นเรื่องราวตั้งแต่สมัยของจักรพรรดิ์นินโทะคุ จนถึงสมัยของจักรพรรดิ์ซุยโกะ

เทพนิยายตามที่บันทึกนั้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามฉากหรือสถานที่เกิดเรื่อง ได้แก่ ทะคะมะฮะระ(takamahara) , อิซึโมะ (Izumo) , และ ฮิวงะ (Hyuuga)

สรวงสวรรค์ทะคะมะฮะระ (Takamahara) กล่าวถึงเรื่องของ การแบ่งแยกฟ้าดิน การกำเนิดของแผ่นดิน และ เทพต่าง ๆ โดย เทพอิซะนางิ และ อิซานามิ

อิซึโมะ (Izumo) ใช้ท้องที่อิซึโมะ (ปัจจุบันคือ ฝั่งตะวันออกของจังหวัดชิมะเนะ (shimane) ) เป็นฉากหลักของเรื่องเทพเจ้าที่เป็นตัวเอกในเรื่องคือ สุสะโนะโอะ (Susanoo) และ โอคุนิชิ (Ookuninushi) โดยโอคุนินุชิได้ทำการแจกจ่ายพื้นที่ให้บรรดาเทพที่ถูกส่งมาจากสวรรค์ (Takamahara)

ฮิวงะ (Hyuuga) มีฉากของเรื่องอยู่ที่ฮิวงะ (ปัจจุบันคือ จังหวัดมิยะซะกิ (Miyasaki) คือเรื่องราวของ นินิงิ (Ninigi) ผู้เป็นหลานของเทพอะมะทะระสุ ต้นตระกูลของจักรพรรดิ์ ได้รับคำสั่งให้มาที่ภูเขา ทคะฉิโฮะ เพื่อเป็นต้นตระกูลของราชวงศ์จักรพรรดิ์และสร้างประเทศญี่ปุ่น

เทพนิยายแต่ละเรื่องมีความเกี่ยวโยงกันเป็นเหตุเป็นผลกันตามลำดับของเวลา เริ่มจากการแบ่งแยกฟ้าดิน การเกิดโลก การจัดแบ่งพื้นที่ ไปจนถึงต้นกำเนิดพระราชวงศ์ของจักรพพรรดิ์ โดยสรุปแล้ว เทพนิยายเหล่านี้เป็นเรื่องราวของการก่อตั้งประเทศญี่ปุ่นภายใต้การนำของจักรพรรดิ์ผู้ซึ่งเป็นลูกหลานของเทพเจ้านั่นเอง


ตัวอย่างเทพนิยาย 3 เรื่องที่เป็นที่รู้จักกันดี (หรือปล่าวหว่า)

คุนิอุมิ
- เทพเจ้าชายและหญิง 2 องค์ คือ อิซะนางิ และ อิซะนามิ ได้รับหอกจากเทพเจ้า และได้รับคำสั่งให้ไปรวบรวมแผ่นดินที่ล่องลอยอยู่ในทะเลให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนั้น เทพเจ้าทั้ง 2 องค์ จึงเอาหอกจุ่มและกวนน้ำทะเล เมื่อยกหอกขึ้น หยอดน้ำที่ตกลงมาน